Facebook Twitter
ooTel: 01/ 56-44-770 iii.PROIZVODI
 KOCH katalog Servisne opreme

KOCH katalog
GRENKE - klasicni lizing za pravne osebe
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOCH, servisna oprema, d.o.o.
Špruha 42
SI-1236 Trzin, Slovenija
Tel: 01/56-44-770
Tel: 01/56-44-771
Fax: 01/56-44-772
finance@koch.si
aleksander.presekar@koch.si

SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI


1. Veljavnost Splošnih prodajnih pogojev
Splošni prodajni pogoji, podani v nadaljevanju, urejajo vse prodaje KOCH, Servisna oprema, d.o.o.
(v nadaljevanju »prodajalec« oz. »dobavitelj«) in izključujejo morebitne splošne nabavne pogoje kupca.
Ti splošni prodajni pogoji tvorijo, skupaj s posebej dogovorjenimi pogoji, celovit sporazum med strankama.
Če je dobavitelj s kupcem sklenil pogodbo z drugačnimi določili za posamezno prodajo, se Splošni prodajni pogoji uporabljajo v vsem, česar pogodba za posamezno prodajo ne ureja.

2. Način sporazumevanja
Vse izjave in obvestila glede prodaje morata stranki izmenjati v pisni obliki.
Obvestila oziroma dokumenti morajo vsebovati vse zakonsko določene elemente, kot so: točen naslov prejemnika in plačnika blaga, davčno številko in drugo.
Vsak ustni dogovor je zavezujoč le, če je obojestransko potrjen tudi pisno.
Vsaka stranka je dolžna drugo obvestiti o morebitni spremembi naslova.

3. Obseg in veljavnost ponudbe
Ponudba mora vsebovati: predmet, količino in ceno, plačilne pogoje, rok dobave ter način izročitve blaga.
Če se stranki nista pisno sporazumeli drugače, je rok veljavnosti ponudbe 15 dni od dneva izstavitve. Dobavitelj je vezan na ponudbo do izteka tega petnajstdnevnega roka. Ponudba velja za sprejeto, če jo je kupec v celoti sprejel in če je prodajalec njegovo pisno sprejetje prejel pred iztekom navedenega roka.
Pogoji, roki, cene, kakovost ter količina, izraženi v ponudbi, veljajo samo za specifično opremo, določeno v sami ponudbi, in sicer samo za to ponudbo.
Kupec se v nobenem primeru ne sme okoristiti (pridobiti posel z dajanjem neresničnih in s strani dobavitelja nepotrjenih podatkov) z določili o standardih, specifikacijami, s pravili ali običaji, ki jih dobavitelj ne bi sprejel v pisni obliki.
Dobavitelj si pridržuje pravico do spremembe kateregakoli izdelka iz katalogov in ostalih publikacijah dobavitelja.

4. Obseg in veljavnost naročila
Upoštevamo samo pisna naročila. Ustna in telefonska naročila ne veljajo in jih ne upoštevamo.
Naročilo je veljavno, ko ga dobavitelj potrdi in o tem pisno obvesti kupca. Naročilo mora vsebovati: točen naslov prejemnika, plačnika blaga, izjavo kupca o namembnosti uporabe blaga, o načinu plačila in druge podatke, ki jih potrebuje dobavitelj za pravilno in nemoteno izvedbo.
Obveznosti dobavitelja, glede na naročilo, postanejo veljavne, ko dobavitelj potrdi naročilo in ko so izpolnjeni naslednji pogoji:
• Prejem vseh potrebnih informacij s strani kupca.
• Predplačilo minimalno 15% od vrednosti blaga.
• Dokončno poplačilo blaga pred dobavo oziroma namestitvijo.
• V primeru predplačila mora dobavitelj izstaviti odgovarjajoči avansni račun v trenutku samega naročila. Izstavljeni račun mora biti plačan pred dobavo opreme.
Če kupec od naročila, potem ko ga je dobavitelj sprejel, enostransko odstopi, mora v osmih delovnih dneh po prejemu pisne zahteve dobavitelja poravnati stroške (15% od vrednosti na predračunu), ki so nastali v zvezi z naročilom.
Dobavitelj bo sprejel in realiziral novo naročilo kupca pod pogojem, da ima poravnane vse predhodne izstavljene račune dobavitelja in vse druge zapadle finančne obveznosti.
Naročila za programsko opremo BOSCH ESI [tronic] veljajo za vsa nadaljna leta do pisnega preklica. V kolikor želite spremeniti programski paket je potrebno spremembe pisno javiti najkasneje do 20.10. v tekočem letu, v nasprotnem primeru podjetje KOCH, Servisna oprema, d.o.o. smatra, da se s ponujeno ponudbo strinjate in naročate programsko opremo. Programsko opremo BOSCH ESI [tronic] je možno odjaviti le pisno in v zgoraj navedenem roku. Kasnejše odjave za naslednje leto niso možne. V primeru odjave programske opreme ste le to dolžni prenehati uporabljati, ter jo odstraniti z vseh računalnikov najkasneje do naslednjega leta, ker v nasprotnem priemru kršite zakon o avtorskih pravicah.

5. Dobava
Rok dobave prične teči z dnem, ko kupec sprejme ponudbo ali ko dobavitelj potrdi naročilo, oziroma z dnem, ko prodajalec prejme plačilo na svoj transakcijski račun, če je tako dogovorjeno. Dobava je izvršena, ko kupec prevzame blago v svojem skladišču ali na drugem kraju, ki ga določi kupec.
Dobavitelj ni odgovoren za zamude pri dobavi blaga, ki so nastale kot posledica razlogov, na katere sam nima nobenega vpliva, kot na primer dejanja višje sile (požar, vojna, stavka, motnje v poteku transportnih poti ali ponudbe surovin).
Prodajalec je o nastopu takšnih okoliščin dolžan pisno obvestiti kupca.
V primeru, ko je vzrok za zamudo dobave na strani kupca, se bo opremo skladiščilo in z njo upravljalo na stroške in tveganje kupca.
V primeru, če je za zamudo v celoti odgovoren dobavitelj, je kupec upravičen do plačila pogodbene kazni v obsegu 0,2 % pogodbene cene zapoznele opreme za zamudo vsakega celega tedna z začetkom po štirih tednih zamude, vendar največ do 3 % pogodbene cene zapoznele opreme. Ta pogodbena kazen predstavlja celotno povrnitev škode iz naslova zamude in izključuje vsako drugo odškodnino.

6. Cene
Dogovorjene cene so cene, določene v ponudbi, za tovarniško pakiranje fco skladišče dobavitelj. Cene so brez DDV, razen če ni drugače določeno.

7. Prevoz, vrsta, količina in izročitev blaga
Vrsta in izročena količina blaga je tista, ki jo skupaj ugotovita kupec in dobavitelj oz. v njegovem imenu prevoznik na razkladalnem mestu.
Stranki sta sporazumni, da je blago izročeno na dan neposrednega prevzema blaga. Če ni drugače določeno, postane blago last kupca z dnem izpolnitve obveznosti plačila.
Ob prevzemu blaga, ki ga kupec pisno potrdi s podpisom spremljajočega dokumenta, preide nanj tveganje. Dobavitelj ima iz naslova tega spremljajočega dokumenta enake pravice, kot če bi blago dostavil sam.
Kupec mora zagotoviti vso potrebno opremo za razkladanje kamiona, razen če ni drugače dogovorjeno.

8. Način in rok plačila
a) Če se stranki nista izrecno sporazumeli drugače, mora kupec plačati blago pred prevzemom.
Obveznost plačila je izpolnjena, ko dobavitelj prejme denarna sredstva na svoj transakcijski račun.
Dobavitelj se obvezuje poslati račun 15 dni po dnevu izpolnitve obveznosti do kupca. Kupec se obvezuje, da bo ob plačilu oz. zavarovanju plačila pisno obvestil dobavitelja o tem, katere svoje obveznosti poravnava. V primeru, da prodajalec tega obvestila ne prejme, bo smatral, da kupec pokriva svoje obveznosti po vrstnem redu ter o tem obvestil kupca, ki lahko to izpodbija v roku 8 dni od dneva obvestila.
b) V primeru zamude plačila se zamudne obresti obračunavajo v skladu z Zakonom o predpisani obrestni meri zamudnih obresti. Dobavitelj bo kupcu poslal obračun obresti in ta jih je dolžan plačati v 8 dneh od dneva izstavitve obračuna.
c) Če kupec ne poravnava svojih obveznosti v pogodbenem roku, ima prodajalec pravico nemudoma prekiniti vse dobave blaga, dokler kupec ne poravna vseh zapadlih obveznosti. Blago postane kupčeva
last tedaj, ko zanj v celoti plača kupnino, z obrestmi vred. V nasprotnem primeru ima dobavitelj pravico zahtevati vrnitev blaga v celoti oz. za tisti del, za katerega ni poravnana kupnina. V primeru pa, da je kupec blago predelal ali prodal, si lahko dobavitelj po lastni izbiri izbere drugo blago enake skupne vrednosti.
Kupec mora svoje obveznosti do dobavitelja poravnati neodvisno od plačila svojih lastnih strank.

9. Garancija
Dobavitelj jamči, da je prodana oprema brezhibna glede konstrukcije, izdelave ter materialov.
Garancija velja za obdobje 12 mesecev, računanih od datuma vgradnje, vendar ne dlje kot
18 mesecev od datuma prodaje.
Dobavitelj ne prevzema garancije za prodano blago v naslednjih primerih:
• če se pojavijo napake zaradi materialov, ki jih oskrbi kupec, ali zaradi konstrukcije, ki jo je kupec
dogradil sam,
• če kupec brez predhodnega pisnega dovoljenja dobavitelja popravlja ali spreminja opremo,
• če pride do škode ali nesreče zaradi pomanjkanja pazljivosti, nezadostnega nadzorovanja ali
vzdrževanja ter nepravilne uporabe opreme,
• zaradi ostalih vzrokov, ki ne izhajajo iz opreme in jih ne povzroči dobavitelj.
Med enoletnim garancijskim rokom se dobavitelj zavezuje, da bo na svoje stroške v najkrajšem možnem času poskrbel, po lastni presoji, za popravilo opreme ali odpravo pomanjkljivosti. Odgovornost dobavitelja v okviru garancije je izrecno omejena na zadovoljivo odpravo pomanjkljivosti in izključuje dobaviteljevo odgovornost za vsakršno drugo škodo.

10. Reklamacije
Dobavitelj upošteva reklamacije očitnih napak le, če so dejansko upravičene in če ga kupec o tem nemudoma obvesti z zapisnikom, sicer izgubi pravico, ki mu gre iz tega naslova.
Reklamacije skritih napak se rešujejo v skladu s 482. členom Zakona o obligacijskih razmerjih.
Dobavitelj ne odgovarja za skrite napake, ki se pokažejo potem, ko mine 6 mesecev od izročitve blaga.
Reklamirano blago mora kupec hraniti do rešitve reklamacije. V primeru reklamacije je kupec dobavitelju dolžan plačati nesporni del kupnine.
Če je potrebno demontirati opremo, ki ni bila prodana s strani dobavitelja, z namenom, da bi dosegli pomanjkljiv ali okvarjen izdelek dobavitelja, mora kupec oz. končni uporabnik sam kriti stroške demontaže in ponovne montaže te opreme.
V primeru, da pooblaščeni servis dobavitelja na licu mesta ugotovi, da je šlo le za napačno nastavitev izdelka in ne za njegovo pomanjkljivost ali okvaro, je dobavitelj upravičen do povračila nastalih stroškov. Kupec oz. končni uporabnik nima pravice dovoliti tretji stranki posega oz. popravila pomanjkljivega ali okvarjenega izdelka brez predhodnega pisnega dovoljenja dobavitelja, sicer garancija preneha veljati.

11. Tajnost
Vse tehnične informacije (skice in tehnični dokumenti), ki jih prejme kupec od dobavitelja, ostanejo dobaviteljeva last. Kupec jih sme uporabiti samo za potrebe delovanja in vzdrževanja opreme. Ne sme jih razkriti, zavestno ali ne, nobeni tretji osebi. Kupec zagotavlja, da bo vse prejete informacije obravnaval s skrbnostjo kot poslovno skrivnost. V primeru, da pogodba ni sklenjena ali je neveljavna, mora kupec vse tehnične informacije in dokumente vrniti dobavitelju takoj po njegovi prvi zahtevi.

12. Končne določbe
Vsakršna sprememba ali dopolnitev teh splošnih prodajnih pogojev je veljavna le v pisni obliki. Vse spore, ki bi nastali pri tolmačenju ali izvajanju te pogodbe in ki jih stranki ne bi uspeli rešiti sporazumno, bo reševalo pristojno sodišče po sedežu dobavitelja.


1